Είναι οι ελάχιστα επεμβατικές ή κλασσικές επεμβάσεις, οι οποίες πραγματοποιούντια με σκοπό τη θεραπεία της νόσου. Συνήθως αφορούν την αφάιρεση ενός τμήματος του μαστού που φέρει τη βλάβη ή ολόκληρο το μαστό.

Aφαίρεση καλοήθων μορφωμάτων ΧΩΡΙΣ χειρουργείο-VAE Vacum Assisted Excision

Η νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος VAE (Vacuum Assisted Excision)  περιορίζει δραματικά τις συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις. Χωρίς χειρουργική επεμβαση αφαιρούνται αποκλειστικά  και μόνο καλοήθη μορφώματα, όπως τα ινοαδενώματα, τα οποία αποτελούν συχνό εύρημα για πολλές γυναίκες.

Με τη νέα  αυτή τεχνική , το ογκίδιο αναρροφάται μέσω μιας ειδικής βελόνας που εισάγεται στο δέρμα και συνδέεται με ένα σύστημα «κενού». Η όλη διαδικασία διαρκεί 30 περίπου λεπτά και πραγματοποιείται με χορήγηση τοπικής αναισθησίας στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου. Η ασθενής  επιστρέφει άμεσα στο σπίτι και στις δραστηριότητες της.

Αφαιρεση μη ψηλαφητής βλάβης ή μικροαποτιτανώσεων – Εντοπισμός

Στις περιπτώσεις που η βλάβη του μαστού δεν ψηλαφάται από τον χειρουργό, είτε γιατί είναι πολύ μικρή, είτε γιατί ο μαστός της ασθενούς είναι πολύ μεγάλος, είτε γιατί πρόκειται για μικροαποτιτανώσεις, πρέπει πριν από τη χειρουργική επέμβαση να πραγματοποιηθεί εντοπισμός της βλάβης. Η διαδικασία του εντοπισμού πραγματοποιείται με την υποβοήθηση υπεηχογραφήματος, μαστογράφου ή μαγνητικού τομογράφου και συνιστάται στην τοποθέτηση ενός συρμάτινου οδηγού στην περιοχή της βλάβης δια του δέρματος. Αυτό γίνεται αμέσως πριν τη χειρουργική επέμβαση, ώστε ο χειρουργός να μπορεί στη διάρκεια του χειρουργείου να εντοπίσει και να αφαιρέσει την βλάβη με μεγάλη ακρίβεια.

Ογκολογικές επεμβάσεις

Είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαστού μαζί με τη θηλαία άλω και τη θηλή. Μετά την επέμβαση στη θέση του μαστού παραμένει μια επίπεδη επιφάνεια. Συνήθως μετά τη μαστεκτομή δεν απαιτείται τοπική ακτινοθεραπεία (εκτός εξαιρέσεων). Το πλεονέκτημα της επέμβασης αυτής είναι ότι αφαιρώντας ολόκληρο το μαστό δεν υπάρχει κίνδυνος παθολογικών ορίων και επανεπέμβασης, καθώς και ότι συνήθως δεν χρειάζεται ακτινοθεραπεία. Τα μειονεκτήματα είναι η ψυχολογική επιβάρυνση της ασθενούς από την έλλειψη του μαστού και η βραδύτερη ανάρρωση, η οποία περιλαμβάνει την διατήρηση παροχέτευσης (σωλήνα) στο σημείο της επέμβασης για κάποιες μέρες.

Μαστεκτομή με άμεση αποκατάσταση

Είναι ειδικού τύπου επεμβάσεις κατά τις οποίες στο ίδιο χειρουργείο αφιαρείται ο μαστός και ταυτόχρονα τοποθετείται ένθεμα σιλικόνης ώστε να αποκαταστήσουμε την εικόνα του. Με αυτού του τύπου τις επεμβάσεις επιτρέπεται στην ασθενής ενώ έχει υποβληθεί σε μαστεκτομή, δηλαδή έχει αφαιρέσει το μαστό της,  να έχει άμεσα, στην ίδια επέμβαση, έναν νέο  τεχνητό μαστό.

Μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος (skin sparing mastectomy)

Είναι η αφαίρεση ολόκληρου του μαζικού αδένα, καθώς και της θηλαίας άλω και της θηλής, με διατήρηση όμως του υπολοίπου δέρματος του μαστού. Η επέμβαση αυτή συνδυάζεται με άμεση αποκατάσταση του μαστού, δηλαδή τη δημιουργία ενός νέου μαστού με τη χρήση ενθέματος σιλικόνης. Τα πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ίδια με της μαστεκτομής. Επιπρόσθετα, η γυναίκα δεν επιβαρύνεται ψυχικά από μια ακρωτηριαστική επέμβαση, διότι η αποκατάσταση του μαστού πραγματοποιείται στο ίδιο χειρουργείο και έχει αρκετά ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Και στην επέμβαση αυτή τοποθετείται παροχέτευση για 2-3 μέρες.

Mαστεκτομή με διατήρηση θηλέας άλω και θηλής (nipple sparing mastectomy)

Είναι παρόμοια με την προαναφερθείσα επέμβαση με τη διαφορά ότι εκτός από το δέρμα διατηρούμε και τη θηλαία άλω και τη θηλή, ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι σχεδόν τέλειο.

Οι δυο τελευταίες επεμβάσεις προτιμώνται έναντι της απλής μαστεκτομής λόγω του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος και συστήνονται σαφώς στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ευρεία τοπική εκτομή. Λόγω του ότι απαιτούν την εφαρμογή ειδικών χειρουργικών τεχνικών, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο χειρουργό μαστού με εμπειρία στην ογκοπλαστική χειρουργική και με τη συνεργασία πλαστικού χειρουργού.